Menu
EUR
  • Keukengerei uitvoerig getest
  • Uitsluitend topkwaliteit en A-merken
  • Oogstrelende ontwerpen
  • Franco levering boven € 400,- excl. BTW

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Cronim B.V. verstaan de B.V zoals ingeschreven bij de K.v.K onder nummer 67111661.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Cronim B.V. goederen van welke aard ook aan Koper levert.
Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Alle door Cronim B.V. gestuurde offertes, prijzen en condities zijn altijd geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken zijn zo nauwkeurig mogelijk. Aansprakelijkheid door gevolgen van fouten of afwijkingen in deze wordt door Cronim B.V. niet geaccepteerd.
Alle afbeeldingen, tekeningen enz. blijven eigendom van Cronim B.V.

1.4 Het staat Cronim B.V. vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren.

1.5 Door het feit van bestelling en/of in ontvangst name van de goederen wordt de Koper geacht met de toepassing van deze voorwaarden te hebben ingestemd. Eventueel door de Koper gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Leveringstermijnen

De levertijd wordt geacht in te gaan op de datum van ontvangst order door Cronim B.V.
De levertermijn dient slechts als indicatie en geldt niet als fatale termijn. Cronim B.V. spant zich er voor in de levertermijnen zoveel mogelijk na te komen.
Koper heeft niet het recht om op grond van beweerde te late levering de goederen of de betaling van de goederen te weigeren.

3. Verzending, risico en eigendom

3.1 Wijze van verzending geschiedt op de manier waarop Cronim B.V. dit het beste acht.
In het geval van afwijkende verzendvoorschriften worden eventuele meer kosten aan de koper doorberekend.
Vracht-, emballage en administratiekosten worden aan de Koper in rekening gebracht indien de orderwaarde onder de franco leveringsgrens blijft.

3.2 De eigendom van de goederen gaat pas na voldoening van alle ter zake van de koop verschuldigde verplichtingen (zulks met inbegrip van eventuele rente en kosten) op de Koper over.

4. Reclamaties

4.1 Indien uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangstdatum van de goederen geen reclamaties zijn ontvangen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

4.2 In geval van levering van meerdere goederen in één order kan een reclamatie geen reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.
Ongefrankeerde retourzendingen worden door Cronim,B.V. geweigerd.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Koper zal facturen binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

5.3 In het geval dat Koper na maning in gebreke blijft de vordering te voldoen is Cronim B.V. gerechtigd alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de
incassering aan Koper in rekening te brengen.

5.4 Cronim B.V. is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van Koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

6. Producten van derden, garantie en aansprakelijkheid

6.1 Op de levering van de goederen van derden zullen wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn (waaronder maar niet beperkt tot garantie en aansprakelijkheid) met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

6.2 Met inachtneming van het gestelde in artikel 6 lid 1, garandeert Cronim B.V. de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten voor de door haar aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing.

6.3 De garantie geldt niet indien de goederen onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn gebruikt. Ook transportschade van Koper naar haar klant valt niet onder de garantie zoals bedoeld in artikel 6 lid 2.

6.4 Cronim B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met gebreken aan de geleverde goederen.

6.5 De totale aansprakelijkheid wegens een toerekenbare tekortkoming aan het product zal in alle gevallen beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op de schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig
mogelijk na ontstaan bij Cronim B.V. meldt.

6.5 De aansprakelijkheid van Cronim B.V. voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

7. Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomsten tussen Cronim B.V. en Koper is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke tussen Cronim B.V. en Koper mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad (Nederland).

Factuur
Kies uw taal
Kies uw valuta

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€--,--
Bestel nog voor €--,-- en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!